Love og ankemuligheder

Disciplinarloven

Overgangen fra civil til værnepligtstjeneste betyder, at du udover den civile lovgivning nu også er underlagt det militære straffesystem.

Hvor den militære straffelov er til for at straffe i mere alvorlige sager såsom vold eller krænkende adfærd, har disciplinarloven til formål at sikre disciplinen i Forsvaret.

Når man beskæftiger sig med disciplinarlov, er det altså hovedsageligt relativt ”små” forseelser, som ikke kan defineres som deciderede straffesager.
Hvis du overtræder den militære disciplinarlov, bliver du stillet det man kalder et disciplinarmiddel som kan være følgende:

  • Tilrettevisning: en skriftlig irettesættelse som gives af chefen – dvs. som minimum din kompagnichef/ekskadronchef/batterichef. 
  • Fremstilling: du fremstiller en ting som har relevans ift. den overtrædelse du har foretaget dig overfor din chef eller befalingsmand. Det kan fx være at du fremviser dine rengjorte støvler efter at du har vedligeholdt dem. 
  • Arbejde og efterindøvelse i en del af fritiden: Her pålægges du at arbejde for at forbedre dig inden for det område hvor du er blevet idømt et disciplinarmiddel.
  • Tjeneste uden for orden: Her får man beordret yderligere tjeneste, som kan ligge i weekender, helligdage etc.
  • Disciplinarbøde: En bøde som højest kan højest udgøre 1/10 af din månedsløn ca. 1000,-

Militær Straffelov

Formålet med den militære straffelov er at supplere ”den civile” straffelov, der tager højde for militærets disciplin og kommando-forhold. Hvor disciplinarloven er din lokale chefs mulighed for at opretholde disciplinen ved at udstede ”mindre straffe”, er den militære straffelov til for at håndtere de mere alvorlige forseelser som pligtforsømmelse, lydighedsnægtelse, krænkende adfærd og mytteri.

For værnepligtige kommer denne lov primært i brug hvis under påvirkning af alkohol i tjenesten, besiddelse eller påvirkning af euforiserende stoffer og ulovlig våbenbesiddelse.

Hvilke muligheder har du for at anke?

Er der tale om et disciplinarmiddel:

Kan det ankes til rettergangschefen (typisk din regimentschef). Er du utilfreds med afgørelsen, kan du forlange sagen indbragt for et disciplinarnævn, som derefter vil  vurdere din sag. Disciplinarnævnets afgørelse kan igen indbringes for ankenævnet, der er den øverste ankeinstans. Er du i tvivl, så spørg Værnepligtsrådet.

Når du anker et disciplinarmiddel, kan du ikke idømmes en højere straf, end du fik i første omgang. Derfor kan det altid betale sig at anke sagen.

Er der tale om en militær straffesag:

Straffe kan ankes til domstolene. Er du blevet idømt en straf, kan du inden syv dage anke sagen til rettergangschefen, og herfra kan sagen indtil syv dage efter afgørelsen ankes videre til det civile retssystem, startende i byretten. Dette betyder i begge tilfælde, at straffen udsættes.

Overvejer du at anke, eller er du i tvivl om din eventuelle dom, kan du kontakte din Landstalsmand eller Værnepligtsrådet, hvor du kan få råd og vejledning.