Værnepligtsnævnet og indgivelse af klage om session

Værnepligtsnævnets kompetence og organisation

Værnepligtsnævnet er nedsat af forsvarsministeriet og håndterer klager relateret til sessionsafgørelser vedrørende udelukkelse fra værnepligtstjeneste, egnethed til værnepligtstjeneste samt sager om fritagelse for værnepligtstjeneste i overensstemmelse med værnepligtsloven.

Værnepligtsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og fem andre medlemmer udpeget af forsvarsministeren. Formanden udpeges efter indstilling fra Domstolsstyrelsen, mens to medlemmer udpeges efter indstilling fra værnepligtiges talsmandsorganer (Værnepligtsrådet). Derudover udpeges et medlem, der er læge, efter indstilling fra Forsvarets Sundhedstjeneste, og denne læge deltager kun i sager vedrørende egnethedsvurderinger.

Sagsbehandling og afgørelser

Det skønnes at sagsbehandlinger af indgivende klager påbegyndes inden 4 uger efter indgivelse. Værnepligtsnævnet tilstræber at behandle sager med passende hastighed. Afgørelser træffes efter rådslagning på møder eller ved skriftlig votering på formandens bestemmelse. Afgørelsen kræver almindeligt stemmeflertal. Den værnepligtige har ret til at afgive en kort mundtlig redegørelse for sin klage eller ansøgning for nævnet, hvis afgørelsen træffes på et møde. 

Værnepligtsnævnets afgørelser er endegyldige og kan ikke appelleres til andre administrative myndigheder. Den værnepligtige og den relevante myndighed underrettes om beslutningen umiddelbart efter afgørelsen.

Hvad gør man, hvis man ønsker at aftjene værnepligt, men erklæres uegnet?

Hvis en person erklæres “uegnet” til værnepligtstjeneste, kan vedkommende ansøge om en ny sessionsbehandling et halvt år efter for en ny uvildig vurdering. Personer, der erklæres uegnede på Forsvarets Dag, har mulighed for at indgive en klage til Værnepligtsnævnet ifølge Værnepligtslovens §9. Klager over sessionsafgørelser om egnethed til værnepligtstjeneste kan kun indbringes, når sessionens afgørelse har været behandlet efterfølgende ved en uvildig vurdering på en uafhængig session. Udelukkelse fra værnepligtstjeneste og andre afgørelser truffet af sessionen kan også indbringes for Værnepligtsnævnet eller forsvarsministeren, henholdsvis.

Vigtig bemærkning om kvinder og Værnepligtsnævnet

Det er værd at understrege, at kvinder, der ønsker at udføre tjeneste under værnepligtslignende vilkår, ikke har mulighed for at indbringe afgørelser for Værnepligtsnævnet.

Man indsender sin klage på Borger.dk under værnepligt