Ikke uddannelsesrelevant tjeneste

Forsvarets overordnede formål og opgaver er styrende for hele virksomheden ved de uddannende enheder, hvorfor enhver anvendelse af værnepligtigt personel i forbindelse med ikke uddannelsesrelevant tjeneste, i daglig tale kaldet gavntjeneste, skal planlægges ud fra en helhedsbetragtning og vurdering.

Dog skal det forhold, at værnepligtige ofte bor og lever tæt sammen i forbindelse med uddannelsen tages i betragtning, idet der under disse forhold skal være en naturlig disciplin og  for så vidt angår almindelig daglig oprydning, rengøring m.m.

Hvis en værnepligtig er fritaget for al uddannelse grundet sygdom eller skade, bør den pågældende i nødvendigt omfang gives mulighed for at hvile eller genoptræne for så hurtigt som muligt igen at deltage i uddannelsen. I fritagelsesperioder kan den værnepligtige dygtiggøre sig teoretisk m.v. Ved en delvis fritagelse følges uddannelsen i det omfang det er muligt. 

Personlige tjenester

Personlige tjenester går ind under ikke uddannelsesrelevant tjeneste og er ikke tilladt i Forsvaret.

Kundgørelsen for Forsvaret B 7-1:

”§ 4. En foranstående eller overordnet må ikke
beordre en efterstående eller underordnet til uberettiget
at udføre personlige tjenesteydelser for
sig, jf. dog § 5, heller ikke mod betaling, vederlag eller anden form for belønning.

Grænseområder

Emnet ikke uddannelsesrelevant tjeneste skaber på nogle områder en gråzone, hvor det kan være svært at skelne mellem relevant  og ikke relevant tjeneste som f.eks. rengøring og vedligeholdelse.

Det hører til basisuddannelsen at holde sig selv, sin udrustning, sit materiel og sine omgivelser i så god hygiejnisk, vedligeholdelsesmæssig og soigneret stand som muligt – det gælder både under feltforhold og garnisonsforhold. 

Hvad gør du, hvis du bliver udsat for ikke uddannelsesrelevant tjeneste?

Der bør ikke opstå lydigheds- og nægtelsessager som følge af grænsespørgsmål. Ved tvivl udføres ordren, hvorefter spørgsmålet rejses lokalt ved enheden – eventuelt via. Talsmanden eller Landstalsmanden, eller du kan kontakte Værnepligtsrådet for råd og vejledning.