Arbejdsskader

Hvad siger loven?

”§ 1. Enhver, der rammes af en ulykke eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller til de forhold, hvorunder tjenesten foregår, er berettiget til erstatning fra staten for følgerne heraf efter denne lov.”

Hvad gør du hvis du bliver skadet?

  • Du henvender dig på kommandokontoret og får udleveret en arbejdsskadeanmeldelsesblanket.
  • Du udfylder blanketten så godt som muligt – få evt. kommandokontoret til at hjælpe dig.
    (det er din chefs ansvar at få sendt din anmeldelse videre).
  • Dit regiment sørger nu for at sende arbejdsskadeanmeldelsen videre.

Som værnepligtig er ingen skade for lille til at blive registreret, da selv den mindste skade kan medføre, at du får behov for lægehjælp senere i livet. I det tilfælde vil du, såfremt du har udfyldt en arbejdsskadeanmeldelse, måske få mulighed for at få dække eventuel behandling – eksempelvis hos en fysioterapeut eller lignende.  

Det er vigtigt, at du bruger sikkerhedsudstyr, når du udfører arbejde, der kræver dette. Forsvaret har pligt til at stille det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed. Det er vigtigt af hensyn til dit eget helbred og ved spørgsmål om en eventuel erstatning.

Hvad sker der, når du har anmeldt en arbejdsulykke?

Din skadeanmeldelse vil blive sendt til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK), der vil behandle sagen. De har afgørelseskompetence i forhold til behandlingsudgifter.

FAEK modtager og behandler sager om arbejdsulykker, der er sket grundet forholdene eller i forbindelse med tjenesten. De behandler din sag efter reglerne i “Lov om sikring mod følger af arbejdsskade”, “Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.”, samt alle bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger mv., som er udgivet i tilknytning hertil.

Du kan læse mere om arbejdsskader i Forsvaret her

Arbejdsskader (forsvaret.dk)