Ikke uddannelsesrelevant tjeneste

Forsvarets overordnede formål og opgaver er styrende for hele virksomheden ved de uddannende enheder, hvorfor enhver anvendelse af værnepligtigt personel i forbindelse med ikke uddannelsesrelevant tjeneste, i daglig tale kaldet gavntjeneste, skal planlægges ud fra en helhedsbetragtning og -vurdering.

Dog skal det forhold, at værnepligtige ofte bor og lever tæt sammen i forbindelse med uddannelsen, tages i betragtning, idet der under disse forhold skal være en naturlig disciplin og -kontrol for så vidt angår almindelig daglig oprydning, rengøring m.m.

Hvis en værnepligtig er fritaget for al uddannelse grundet sygdom eller skade, bør den pågældende i nødvendigt omfang gives mulighed for at hvile eller genoptræne for så hurtigt som muligt igen at deltage i uddannelsen. I fritagelsesperioder kan den værnepligtige dygtiggøre sig teoretisk m.v. Ved en delvis fritagelse følges uddannelsen i muligt omfang hhv. løses andre relevante tjenstlige opgaver.

Personlige tjenester

Personlige tjenester går ind under ikke uddannelsesrelevant tjeneste og er ikke tilladt i forsvaret.

Kundgørelsen for Forsvaret B 7-1:

”§ 4. En foranstående eller overordnet må ikke
beordre en efterstående eller underordnet til uberettiget
at udføre personlige tjenesteydelser for
sig, jf. dog § 5, heller ikke mod betaling, vederlag eller anden form for belønning.

Grænseområder

Emnet ikke uddannelsesrelevant tjeneste skaber grundlag for nogle områder, hvor det kan være svært at skelne, om det er relevant eller ikke relevant tjeneste som f.eks. rengøring og vedligeholdelse.

– Det hører til basisuddannelsen at holde sig selv, sin udrustning, sit materiel og sine omgivelser i så god en hygiejnisk, vedligeholdelsesmæssig og soigneret stand som muligt – det gælder både under feltforhold og garnisonsforhold. Med dette som udgangspunkt er det relevant at renholde i forbindelse med arbejds- og belægningsområder. Det er altså ikke relevant f.eks. at blive beordret til at stå i garderoben ved arrangementer, som ikke vedrører din uddannelse.

Hvad gør Du, hvis Du bliver udsat for ikke uddannelsesrelevant tjeneste?

Der bør ikke opstå lydigheds- og nægtelsessager som følge af grænsespørgsmål. Ved tvivl udføres ordren, hvorefter spørgsmålet rejses lokalt ved enheden og først ved fortsat uenighed evt. påklages ad kommandovejen.

– Her er det en rigtig god idé at bruge din talsmand.